Algemene Voorwaarden - Coachpraktijk Coach and Care’n

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

  1. Definities

– Coachpraktijk Coach and Care’n, gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72114525.

– Cliënt: De natuurlijke persoon die de diensten van de coachpraktijk afneemt of de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die de diensten van de coachpraktijk afneemt.

– Diensten: De coachingssessies, trajecten en gerelateerde activiteiten die worden aangeboden door de coachpraktijk.

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de coachpraktijk en de cliënt.

  1. Aanmelding en Intake

3.1 De cliënt meldt zich aan voor de diensten van de coachpraktijk door middel van het maken van een telefonische afspraak of een afspraak via het antwoordformulier van de website coachandcaren.nl.

3.2 Voorafgaand aan de eerste sessie vindt er een intakegesprek plaats waarin de coachpraktijk en de cliënt de verwachtingen, doelstellingen en eventuele beperkingen bespreken.

3.3 Bij afname van een traject zal er na de telefonische intake een planning worden opgesteld voor de voorgenomen periode van het traject. Door het aangaan van een coaching traject stemt de cliënt ermee in dat er vooraf uren en resources worden gereserveerd, inclusief de beschikbaarheid van de coach. 

  1. Tarieven en Betaling

4.1 De tarieven voor de diensten worden vastgesteld en gecommuniceerd door de coachpraktijk. Deze tarieven zijn inclusief BTW voor particuliere cliënten en worden exclusief BTW benoemd voor zakelijke cliënten.

4.2 Betaling dient voorafgaand aan de dienstverlening te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  1. Annulering en Verplaatsing

5.1 Bij verhindering dient de cliënt de coachpraktijk zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Annulering of verplaatsing van een sessie is kosteloos indien dit uiterlijk 24 uur voor aanvang wordt gemeld. Bij teamsessies van meer dan 2 personen geldt een annuleringstermijn van 14 dagen.

5.2 Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie is de cliënt het volledige tarief verschuldigd.

5.3 Bij annulering van een teamsessie van meer dan 2 personen binnen 14 dagen is de cliënt 50% van het besproken tarief verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen is de cliënt het volledige tarief verschuldigd.

5.4 Het niet naleven van deze annuleringsrichtlijnen kan resulteren in het in rekening brengen van het volledige bedrag van de gemiste sessie(s). Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle coachingsessies en trajecten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de coach en de cliënt.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 De coachpraktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cliënt tijdens de dienstverlening.

6.2 Deelname aan de diensten van de coachpraktijk geschiedt op eigen risico van de cliënt.

  1. Geheimhouding

De coachpraktijk en de cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de dienstverlening ontvangen.

  1. Klachten

8.1 Klachten over de dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontstaan, schriftelijk te worden gemeld aan de coachpraktijk.

8.2 De coachpraktijk zal zich inspannen om klachten naar tevredenheid op te lossen.

  1. Wijzigingen

De coachpraktijk behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

  1. Toepasselijk Recht en Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de coachpraktijk is gevestigd.

Door gebruik te maken van de diensten van de coachpraktijk verklaart de cliënt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Contact

Website door 2 Be Seen